Powrót do strony głównej

 
 

 

 

 

PROJEKT SZKOLNY

„W SP 93 rozwijamy
 zainteresowania uczniów, planujemy karierę

Uczymy się przez cale życie !”

Konferencja dla Nauczycieli

 

 Koordynator

Jolanta Sawicka

dyrektor  szkoły

(doradca zawodowy)   

 

 Wrocław, 5 – 11.10.2009 r.

 

 „Zapominam to, co słyszę

Pamiętam to, co widzę

Rozumiem to, co robię”

 (chińska maksyma)

 

 I. 07.10.2009 r. – Konferencja dla nauczycieli

Prowadzący:

dyr. Jolanta Sawicka

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego

50-238 Wrocław, ul. Niemcewicza 29/31

Adresaci:

nauczyciele (30 osób)

Cel konferencji –

promowanie znaczenia działań z zakresu doradztwa zawodowego  i planowanie kariery zawodowej w szkole, śledzenie losów edukacyjno-zawodowych absolwentów

 

Program konferencji:

I.   Inauguracja OTK w SP 93.

II.  Idea OTK.

III. Wykład i warsztaty z wykorzystaniem metod aktywizujących:

1.        „System poradnictwa zawodowego i klucz do planowania kariery”
(z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej)

a)       Cele poradnictwa

b)       Cechy współczesnej kariery

c)       OFPZ

d)       Biuro Karier, ich funkcje i główne obszary działania

e)       Doradztwo zawodowe w SzOK, ich zadania i formy realizacji tych zadań

f)        Akty prawne dotyczące poradnictwa zawodowego w szkole

2.       Jak  napisać dobry projekt wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego? Etapy tworzenia  i opracowanie WSDZ .

3.       „W jaki sposób nauczyciel może skutecznie pomóc uczniowi w jego rozwoju edukacyjno – zawodowym?”

IV.        Dyskusja, wnioski do dalszej pracy.

      VI.        Podsumowanie i zakończenie.

 

 

I.          Inauguracja OTK w SP 93.

II.         Idea OTK

OTK to inicjatywa poświęcona promowaniu  poradnictwa zawodowego i wspieraniu rozwoju kariery w każdym wieku. Dotyczy więc uczniów, studentów i osób dorosłych. Adresatami są wszyscy, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia w planowaniu lub wyborze dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Ideą przewodnią OTK jest poradnictwo całożyciowe czyli uczenie się przez całe życie.

Moim celem jako dyrektora szkoły, ale również doradcy zawodowego jest nie tylko promowanie planowania własnej kariery nauczycieli ale wzmocnienie pracy naszej szkoły z uczniami w obszarze wczesnej orientacji – zawodowej, połączonej z rozwijaniem uzdolnień, zainteresowań, wzmacnianiem mocnych stron uczniów.

III.          Wykład i warsztaty z wykorzystaniem metod aktywizujących.

1.       „System poradnictwa zawodowego i klucz do planowania kariery” ( z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) ( zał. 4 )

a)  Cele poradnictwa

b)  Cechy współczesnej kariery

c)   OFPZ

d)   Biuro Karier, ich funkcje i główne obszary działania

e)   Doradztwa zawodowe w SzOK, ich zadania i formy realizacji tych zadań

f)    Akty prawne dotyczące poradnictwa zawodowego w szkole

2.       Jak  napisać dobry projekt wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego?

         Etapy tworzenia  i opracowanie WSDZ ( zał. 7 )

3.       „W jaki sposób nauczyciel może skutecznie pomóc uczniowi w jego rozwoju edukacyjno – zawodowym?”

 

   4. „W jaki sposób nauczyciel może skutecznie pomóc uczniowi w jego rozwoju edukacyjno-zawodowym?”

 

 

CYKLE ŻYCIA A FAZY ROZWOJU KARIERY

 

                Podstawa koncepcji wyboru zawodowego leży  w założeniu, że człowiek rozwija się całe życie. Kariera zawodowa jest powiązana z cyklem życia człowieka, jego rozwojem osobistym, wyznawanym systemem wartości, aspiracjami, sposobem spostrzegania, przeżywania. W karierze  zawodowej traktowanej jako  rozwój zawodowy wyróżniamy pewne etapy. Wiedza na temat dynamiki kariery zawodowej  jest niezbędna, konieczna by skutecznie projektować karierę zawodową  ucznia. W literaturze psychologicznej wymienia się 5 stadiów: dzieciństwo, dorastanie, wczesna dorosłość, dojrzałość, starość. W ramach tych stadiów wyróżnia się 5 faz rozwoju kariery zawodowej:

1. Faza wzrostu – do 14 lat ( dzieciństwo; rozwój przez identyfikowanie się z  rodzicami, kolegami )

2. Faza poszukiwań – 15 – 24 lata ( dorastanie; próba różnych ról społecznych )

3. Faza zajęcia pozycji -  25-44 lata  ( stadium wczesnej dorosłości; wybór zatrudnienia, znalezienie stałego miejsca)

4.Faza konsolidacji – 45-64 lata ( stadium dojrzałości; podejmowanie działań stabilizujących wybraną drogę kariery, rozwijane są wcześniejsze aktywności )

5. Faza schyłku od 65 roku życia ( stadium starości; mniejsza aktywność zawodowa lub jej zanik )

 

Podsumowując:

Po co nauczycielowi wiedza o rozwoju człowieka, fazach kariery zawodowej?

Wiedza ta umożliwia nauczycielowi  udzielanie pomocy uczniom w poznaniu procesu zmian zachodzących wraz z upływem czasu oraz sposobów przewidywania tych zmian i radzenia sobie z nimi.

 

 

 

CZYNNIKI INDYWIDUALNE I SPOŁECZNE MAJĄCE WPŁYW NA PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNYCH I ZAWODOWYCH.

 

„Drzewo nie wybiera sobie miejsca, w którym rośnie, a rozwija się inaczej w lesie, inaczej w osłoniętej dolinie, inaczej na szczycie góry, tak też dziecko wzrasta w grupie z której pochodzi i jest do niej przywiązane z siłą i konsekwencją”.

Bardzo wielu rzeczy dzieci uczą się nieświadomie np. poprzez naśladowanie i wzorowanie (rodzice, kultura, środowisko).

Podsumowując:

Po co nauczycielowi wiedza na temat czynników wpływających na rozwój człowieka i budowanie ról społecznych?

Wiedza na ten temat jest konieczna w procesie doradzania. Nauczyciel powinien brać pod uwagę nie tylko cechy osobowości, indywidualne preferencje ale również czynniki rodzinne, sytuacje ekonomiczną itd.

-          Biologiczne uwarunkowania zawodu

Podstawową  informacją, jaką należy przekazać uczniowi są biologiczne ograniczenia w wyborze zawodu.

-          Jak zainteresowania ucznia wpływają na wybór zawodu?

Zainteresowanie* – ukierunkowana aktywność poznawcza o określonym nasileniu

Nie ma większego problemu z rozwijaniem zdolności u uczniów, którzy mają je określone, sprecyzowane.

Gro uczniów ma jednak trudności z określeniem swoich zainteresowań. Co może zrobić  nauczyciel? Każda próba ze strony nauczyciela, próba zaangażowania w czynności poznawcze,  każda ciekawa lekcja może być inspiracją w tym względzie. Odejście od sztywnych schematów, dostarczanie bodźców, zachęcanie do twórczego myślenia to tylko niektóre z proponowanych możliwości.

-          Metody badawcze zainteresowań:

Sposobami orientacji w zainteresowaniach są:

1.       rozmowa

2.       lista zainteresowań, poziom na skali

3.       wykorzystanie koncepcji Hollanda przez psychologów ( do poszczególnych zawodów predysponuje własna osobowość oraz wiele czynników z ich otoczenia, 6 typów osobowości)

Nauczyciele mają bezpośredni wpływ na uczniów. Od ich pracy zależy w jaki sposób i jak uczniowie wykorzystują swoje umiejętności i predyspozycje.

Zbyt duży  krytycyzm, nudne  lekcje, tylko negatywne ocenianie i oddziaływanie  mogą znacznie osłabić rozwój ucznia a wręcz uniemożliwić odkrycie mocnych stron ucznia.

a.        Gromadzenie informacji o uczniach

Rozwój kariery zawodowej – przebieg kolejnych decyzji życiowych

1.       obserwacja, poznawanie  stylów decyzyjnych

2.       wdrożenie do systematycznej pracy

3.       informacja zwrotna o postępach w formie komunikatów motywujących

4.       znajomość planów i aspiracji

 

 

b.       Informacje potrzebne uczniom w planowaniu

1.       informacja na temat własnej osoby ( samopoznanie ) – określenie mocnych i słabych stron uczniów.
Metody: ankiety, kwestionariusze zainteresowań, testy, gry, ćwiczenia grupowe

2.       informacje o zawodach ( charakterystyka zawodów). Metody – rozmowy, spotkania, teczki zawodowe, wywiady )

3.       informacje o możliwości kształcenia– ( rodzaje szkół, rekrutacja, programy kształcenia, zajęcia dodatkowe )

4.       informacje związane z  poszukiwaniem  pracy ( oferty, autoprezentacja )

Podsumowując:

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule szkolenia: W jaki sposób nauczyciel może skutecznie pomóc  uczniowi w jego rozwoju edukacyjno-zawodowym?”

      Nauczyciel musi mieć pełną wiedzę nt dynamiki rozwoju kariery zawodowej człowieka, ściśle powiązanej z fazami rozwoju człowieka. Niezbędna jest również znajomość czynników wpływających na rozwój  ucznia – uwarunkowanie biologiczne, zainteresowania, Dobry nauczyciel musi sam znać i stosować metody badawcze w celu poznania swoich uczniów, umiejętnie gromadzić informacje
nt uczniów, by odpowiednio pomóc dzieciom w planowaniu rozwoju i wyborach życiowych.

 

Na podstawie ” Materiały metodyczno- dydaktyczne do planowania ….”  KOWEZiU.

 

SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW:

1.Zaproszenie dyrektora szkoły dla nauczycieli do włączenia się do realizacji  działań w ramach OTK

2. Zgłoszenie do OTK ( formularz )

3. Potwierdzenie zgłoszenia do OTK ( e-mail)

4.Prezentacja multimedialna:

„System poradnictwa zawodowego i „klucz” do  planowania kariery”

5. Arkusz dla nauczycieli do ćwiczenia samooceny.

6.Arkusz do poznania własnej osobowości i charakteru  „świnka”.

7.. Jak  napisać dobry projekt wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego?                                     Etapy tworzenia  i opracowanie WSDZ

8. Arkusz  pomocniczy do tworzenia WSDZ w szkole.

9.Ankieta ewaluacyjna dotycząca konferencji – dla nauczycieli

10. Raport o działaniach podjętych w SP 93, przesłany do OTK.

 

Powrót do strony głównej