Powrót do strony głównej
 

OTK W SP 93

 

 

Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu zgłosiła swój akces przystąpienia do akcji OTK 5-9.10.2009 r. W ramach Tygodnia Kariery miały miejsce liczne działania na terenie placówki i poza nią. Dyrektor szkoły zaprosił wszystkich nauczycieli do udziału w akcji. Idea OTK, cele, zadania zostały przedstawione w toku specjalnie zorganizowanej konferencji dla nauczycieli.

          Konferencja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery rozpoczęła się wykładem „System poradnictwa zawodowego i „klucz” do planowania kariery”

I.              Przedstawiono ideę OTK polegającą na promowaniu poradnictwa zawodowego
i wspieraniu kariery w każdym wieku.

II.            Dalsza cześć rozpoczęła się od ćwiczenia metodą „burzy mózgów”. Grono pedagogiczne zostało podzielone na 2 grupy. Pierwsza grupa wypisywała na plakacie skojarzenia ze słowem „kariera”, druga z „cechami współczesnej kariery”. Następnie przedstawiciele grup odczytali skojarzenia i przedstawili efekty swojej pracy w postaci mapy skojarzeń. Porównano wypracowany materiał z definicjami, opracowaniami naukowymi.

1. Wykorzystując prezentację multimedialną zostały omówione cele, cechy współczesnej kariery, OFPZ, funkcje oraz główne obszary działalności Biur Karier, zadania i formy doradztwa zawodowego w SzOK oraz akty prawne dotyczące poradnictwa zawodowego w szkole.

2. Omówiono osiem etapów tworzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ). Następnie przeprowadzono ćwiczenie do samooceny nauczycieli i Arkusz do poznania własnej osobowości i charakteru (w formie zabawy). Zastosowanie metod aktywizujących podczas konferencji spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony grona pedagogicznego, które chętnie angażowało się w proponowane ćwiczenia. Metody aktywizujące w znaczny sposób zwiększyły aktywność członków RP i uatrakcyjniły konferencję.

3. W dalszej części przedstawiono 5 stadiów życia oraz 5 faz rozwoju kariery w związku z tym, że nauczyciel musi mieć pełną wiedzę nt dynamiki rozwoju kariery zawodowej człowieka, ściśle powiązanej z fazami rozwoju człowieka. Przedstawiono wpływ innych czynników na rozwój ucznia – uwarunkowania biologiczne, zainteresowania, Omówiono czynniki indywidualne i społeczne mające wpływ na podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Następnie nauczyciele wypełnili ankietę ewaluacyjną.

III. Nauczyciele zrealizowali szereg różnych działań począwszy od oddziałów zerowych
a skończywszy na kl. VI. Odbyły się wycieczki, konkursy plastyczne, ciekawe lekcje, warsztaty, wystawy; powstały prezentacje multimedialne…..Naszymi partnerami był SzOK, WCDN, Straż Miejska., Policja, rodzice uczniów, bank.

 

Wszystkim Nauczycielom, którzy wzięli udział w OTK i przesłali materiały, serdecznie dziękuje.

Jolanta Sawicka

 

 
 
  Powrót do strony głównej